Image

Изложби / Exhibitions

Водни отпечатъци

Инсталация – цианотипия върху лен, дърво

Водата е безценна течност, източник на живот за планетата, основен компонент в човешкото тяло.

Водният отпечатък е мярка за количество  прясна вода, която човечеството консумира, използва и/или замърсява, за период от време. Съвременният човек ежедневно оставя своя индивидуален воден отпечатък.

Инсталацията „Водни отпечатъци“ разглежда връзката между поколенията, паметта която се предава чрез нея. Водата преди нас и след нас.

Модулите представят членовете на семейството ми (на възраст 3-78 години), всеки от тях е усвоил пространството по свой неповторим начин, оставяйки своята индивидуална следа за тези след него. Както всеки от нас оставя своя воден отпечатък за идващите поколения.

Марина Александрова

Water Footprints

Installation – cyanotype on linen, wood

Water is an invaluable liquid, a source of life for the planet, a major component in the human body.

The water footprint is a measure of the amount of freshwater that humans consume, uses and/or pollutes over a period of time. Modern humans daily leave their individual water footprint.

The Water Footprints installation examines the connection between generations, the memory that is transmitted through it. The water before us and after us.

The modules represent the members of my family (aged 3-78 years), each one of them has mastered the space in their own inappropriate way, leaving individual prints for those after. The way each of us leaves a water footprint for next generations.

Marina Aleksandrova