Image

Изложби / Exhibitions

Екология и дизайн

Изследване на текст, посветен на екологичен проблем и дизайн на лого и рекламни средства, инспирирани от текста от студенти втори курс „Графичен дизайн“ под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова, гл. ас. д-р Красимира Дренска и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и студенти от специалност „Графичен дизайн“ под  ръководството на доц. д-р Дидем Чатал от Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция.

 

Ecology and Design

Study of a text dedicated to an environmental problem. Logo design and advertising design inspired by the text by second-year “Graphic Design” students under Prof. DSc. Laura Dimitrova, Senior Assist. Prof. Dr. Krasimira Drenska and Senior Assist. Prof. Dr. Vetsislava Stoyanova and “Graphic Design” students under Assoc. Prof. Dr. Didem Çatal from the Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey.