Image

Изложби / Exhibitions

Екология и дизайн 2

Древни символи и съвременни екологични проблеми. Дизайн на карти за игра от студенти – втори курс „Графичен дизайн“ под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Красимира Дренска.

Ecology and Design 2

Ancient symbols and contemporary environmental problems. Game card design by second-year “Graphic Design” students under Prof. DSc.  Laura Dimitrova and Senior Assist. Prof. Dr. Krassimira Drenska.