Image

Изложби / Exhibitions

Вдъхновение от природата

Вдъхновени от природата творби на студенти от първи курс “Графичен дизайн”.

Модулни композиции, създадени по време на часовете по дисциплината декоративни изкуства и комбинаторика под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Красимира Дренска.

Inspired by Nature

Inspired by nature artworks of first year “Graphic Design” students.

Modular compositions created during the classes in the discipline of decorative arts and combination techniques under of Prof. DSc. Laura Dimitrova and Senior Assist. Prof. Dr. Krassimira Drenska.